آیین نامه اداری مالی اتحادیه

به نام خدا

 

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ قریب به نیم قرن از ﺗﺎﺳﯿﺲ اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا و وﺿﻊ اساسنامه و مرامنامه مربوطه و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ روز اﻓﺰون انجمن های عضو و تعداد اعضای محترم اتحادیه، و نیز تنوع وﻇﺎﯾﻒ و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد مقدس، مدیریت و اداره اﻣﻮر انجمن ها، ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و در ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ آن ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری و ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا نهاد دانشجویی مستقلی است که مبتنی بر اساسنامه و مرامنامه آن تکالیف و تعهداتی را برای دانشجویان عضو مقرر کرده است. وسعت جغرافیایی این تشکل دانشجویی، تعدد اعضاء و تنوع وظایف و خدمات آن که در طول نیم قرن گذشته شکل گرفته است، با عنایت به تجربیات فراوان سالهای گذشته، ضرورت ایجاد بایگانی مکاتبات و  سیستم اداری مالی متناسب با یک تشکل دانشجویی با پرهیز از مضرات روشهای دیوانسالاری را بیش از هر زمان دیگری بدیهی می سازد.
بنابراین شورای مرکزی اتحادیه اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ اداری و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ انجمن های اسلامی دانشجویان عضو  اتحادیه کرده است. انجمن هایی ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﯿﺶ از 60 شهر در سراسر اروپا فعالانه در راستای اهداف اتحادیه بصورت داوطلبانه فعالیت می کنند. اﻫﻢ اهداف این طرح ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎی اتحادیه و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎست ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ تمامی اعضاء بوده و لازم است نظام مند و مستند در امور مربوط به فعالیتها هزینه گردد. از سوی دیگر ضرورت ایجاد بایگانی دائمی که مستندات فعالیتهای دانشجویان برای بهره گیری آیندگان از خدمات بی شائبه همه اعضاء این تشکل دانشجویی است نیز از اهداف دیگر این طرح می باشد. لذا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ اداری- ﻣﺎﻟﯽ انجمن ها مبتنی بر اختیارات شورای مرکزی مقرر در اساسنامه و مسئولیت دبیر اتحادیه در نظارت اداری و مالی امور اتحادیه و انجمنها در راستای اهداف مذکور تدوین شده است و پس از ابلاغ، اﺟﺮای آن ضروری ﺧﻮاﻫﺪ بود.

برای دریافت  آیین نامه اداری مالی اتحادیه به فایل پیوست مراجعه نمایید.