آیین نامه پورتال های جامع

به نام خدا

آیین نامه اجرایی
پورتال های جامع اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

 

با استعانت از خداوند متعال و به منظور ایجاد فرصت لازم جهت بهره مندی انجمن های عضو و اعضای محترم اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا و بهره برداری بهینه و حداکثری از فضای مجازی و تبادل اطلاعات در سطح اتحادیه، مناطق و انجمن های عضو آن، آیین نامه اجرایی پورتال جامع اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا تدوین گردید.

این آیین نامه در  هفت ماده تهیه و تنظیم گردید و در تاریخ 1 شهریور 1393 از سوی دبیر و مسئول تشکیلات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا به مناطق و انجمن های عضو اتحادیه ابلاغ گردید.

 برای مشاهده متن کامل این آیین نامه به فایل پیوست مراجعه فرمایید.