اساسنامه اتحادیه


فصل اول: كليات و تعاريف

 

ماده ١-  نام: اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان اروپا كه از اين پس از آن به عنوان اتحاديه نام برده مي شود.

ماده ٢- اركان: اركان اتحاديه عبارتند از:

 

الف-  انجمن هاي اسلامي

ب-  عضو منفرد

ج-  نشست ساليانه

د-  شوراي مركزي

ه-  مناطق و نواحي

و-  دفتر نمايندگي اتحاديه در تهران

 

ماده ٣-  تعاريف: اتحاديه تشكيلاتي مركب از انجمن هاي اسلامي و اعضاء منفرد به شرح ذيل مي باشد.

الف-  انجمن هاي اسلامي عضو: به جمعي از اعضاء گفته مي شود كه بر طبق اين اساسنامه به عنوان عضو شناخته مي شوند.

تبصره 1-  عضو: به دانشجويان مسلمان آشنا به زبان فارسي اعم از دانشجويان دانشگاه ها، مدارس عالي، كلاس هاي زبان و كارآموزان و افرادي كه بر طبق ضوابط محل تحصيل و عرف منطقه دانشجو محسوب بوده و به كارهاي علمي، تخصصي و تحقيقي در دانشگاه ها و مؤسسات علمي مشغولند و مطابق اساسنامه انجمن محل خود به عضويت پذيرفته شده باشد، اطلاق مي شود.

تبصره ٢-  اعضاء تا شش ماه بعد از فراغت تحصيل مي توانند در عضويت انجمن اسلامي باقي بمانند.

تبصره ٣-  نماينده: فرد منتخبي است كه از طرف انجمن هاي اسلامي عضو اتحاديه، بر اساس مصوبات مجمع عمومي آن انجمن ها، جهت شركت در نشست هاي اتحاديه و منطقه به صورت كتبي معرفي شده باشد.

تبصره ٤-  ناظر: فردي از اعضاي انجمن هاي عضو كه با ارايه معرفي نامه كتبي مجاز به شركت در نشست هاي اتحاديه و منطقه بدون حق راي مي باشد.

ب-  عضو منفرد: به عضوي اطلاق مي گردد كه در شهري اقامت وي انجمن اسلامي عضو اتحاديه وجود نداشته باشد.

ج-  نشست: عاليترين مرجع صلاحيتدار اتحاديه بوده و حداقل هر يك سال يك بار تشكيل مي گردد.

د-  شوراي مركزي: از طرف نشست ساليانه و از بين اعضاء رسمي اتحاديه براي مدت يكسال انتخاب مي شود.

ه-  مناطق و نواحي: كشورها يا مناطق جغرافيايي كه حداقل داراي پنج انجمن اسلامي عضو بوده باشد به عنوان منطقه محسوب مي گردند و غير اين صورت به عنوان ناحيه تلقي مي گردند.

و-  دفتر نمايندگي اتحاديه در تهران: به منظور پيشبرد و تحقق اهداف اتحاديه دفتري به عنوان بازوي اجرايي آن در ايران فعاليت دارد.

 

فصل دوم  عضويت

ماده ٤-  شرايط عضويت اعضاء منفرد در اتحاديه: هر فرد در صورتي مي تواند به عضويت اتحاديه در آيد كه:

الف-  مرامنامه و اساسنامه اتحاديه را قبول نمايد.

ب-  حداقل شش ماه با علاقه مندي در برنامه هاي عمومي اتحاديه شركت كرده باشد.

تبصره ١-  در صورت شناخت قبلي از كانديداي عضويت توسط دو نفر از اعضاء، شرايط شش ماه به سه ماه تقليل مي يابد.

تبصره ٢-  در صورتي كه فردي قبلا عضو يكي از انجمن هاي اتحاديه باشد حداكثر سه ماه پس از انتقال به شهر جديد، در صورت عدم وجود انجمن در آن شهر مي تواند به عضويت منفرد اتحاديه درآيد.

ج-  به احكام و تعاليم عاليه اسلامي پايبند بوده و در تقويت مباني عقيدتي خود كوشا باشد.

د-  در موضع گيري ها و روابط خود با مسلمانان و ساير انسان ها به اصل تولّي و تبرّي عمل نمايد.

ه-  عضويت يك ساله بوده و اعضا پس از ثبت نام ترم زمستاني بايد جهت تمديد عضويت اقدام نمايند.

 

ماده ٥- شرايط عضويت انجمن ها در اتحاديه عبارتند از:

الف-  قبول مفاد اساسنامه و مرامنامه اتحاديه و اجراي مصوبات آن.

ب-  مغاير نبودن اساسنامه انجمن با اساسنامه و مرامنامه اتحاديه.

ج-  دارا بودن حداقل سه عضو رسمي.

د-  حداقل شش ماه تماس مستمر با اتحاديه قبل از برگزاري نشست سالانه و شركت فعالانه در برنامه هاي تبليغاتي و فرهنگي اتحاديه در اين مدت.

ه-  شناسايي كامل انجمن توسط مسئولين منطقه مربوطه و يا شوراي مركزي اتحاديه.

تبصره-   هيچ انجمني اجازه ندارد محدوديتي مضاعف بر شرايط مصرح در ماده چهار بر شرايط عضويت اعمال نمايد.

 

ماده ٦-  عضويت هر انجمن در اتحاديه منوط به تصويب آن توسط نشست است.

تبصره ١-  نقاضاي عضويت انجمن بطور كتبي همراه با اساسنامه آن انجمن حداقل چهار هفته قبل از نشست سالانه به شوراي مركزي بايد ارسال گردد.

تبصره ٢-  به منظور عضويت هر انجمن در اتحاديه، حضور يكي از اعضاي همان انجمن به عنوان نماينده در نشست براي دفاع لازم است.

تبصره ٣-  در فاصله دو نشست، شوراي مركزي مي تواند انجمني را به طور موقت بپذيرد تا در نشست بعدي تصميم گيري نهايي درباره عضويت آن گرفته شود.

تبصره ٤-  عضويت انجمن هاي جديد در اتحاديه در جلسه نشست عادي با نصف بعلاوه يك و در نشست فوق العاده با رأي دو سوم شركت كنندگان حاضر به تصويب خواهد رسيد.

 

ماده ٧-  شوراي مركزي مي تواند افرادي را كه داراي شرايط عضويت مي باشند، در شهرهايي كه انجمن ندارند به عضويت موقت اتحاديه در آورد.

تبصره-  تصميم گيري نهايي درباره عضويت افراد مزبور با نشست سالانه اتحاديه مي باشد.

 

فصل سوم  انجمن ها و حقوق و وظائف آنها

ماده ٨-  اداره هر انجمن بر عهده شورايي مركب از سه نفر به ترتيب زير مي باشد:

 مسئول تشكيلات و مالي و دبير شورا

 مسئول فرهنگي و تبليغات

 مسئول علمي و فني

تبصره-  در صورت نياز شوراي انجمن مي تواند به حداكثر پنج نفر افزايش يابد.

ماده ٩-  اعضاي شوراي انجمن ها بايد لااقل نه ( ٩) ماه عضو اتحاديه بوده باشند، مگر اينكه هنوز نه ( ٩) ماه از تأسيس انجمن مربوطه نگذشته باشد و يا از اعضاي قديمي انجمن تعداد لازم براي تصدي مسئوليت ها وجود نداشته باشد.

ماده ١٠-  از هر شهر فقط يك انجمن اسلامي حق عضويت در اتحاديه را دارد.

تبصره- در صورت وجود بيش از يك انجمن اسلامي در دریافت فایل